Polityka prywatności w firmie

Dane osobowe zbierane przez „in-serw.pl” s.c. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest „in-serw.pl” spółka cywilna Marek Adamiec, Wojciech Warecki z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Jesionowa 23, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 4980267500, REGON: 368935352, zwana dalej „in-serw.pl” s.c.

„in-serw.pl” s.c. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „in-serw.pl” s.c. (podstawa prawna art.13 Rozporządzenia):

 1. „in-serw.pl” s.c. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  dane kontaktowe: Imię i Nazwisko, adres-mail; numer telefonu.
  dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania; województwo.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 5. Aby efektywnie realizować cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
 6. Przekazanie danych osobowych do „in-serw.pl” s.c. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez ich podania uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.in-serw.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 10. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym „in-serw.pl” s.c. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 11. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@in-serw.pl

Piekary Śląskie, 27.08.2020 r.